Reklamácie

Reklamačný poriadok

K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v prevádzke sa na základe zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vydáva tento reklamačný poriadok:

1. Právo zákazníka na reklamáciu 

Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov, vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

2. Uplatnenie reklamácie

1. Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v prevádzke ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka.

2. Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti musia byť reklamované ešte pred započatím konzumácie.

3. Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní predovšetkým v prevádzke zariadenia, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, alebo bez zbytočného odkladu, na základe pokladničného bloku z elektronickej registračnej pokladnice, v prípade tovaru najneskôr do konca záručnej lehoty. Bez predloženia dokladu o kúpe prevádzkovateľ zariadenia nemusí reklamáciu uznať.

4. Reklamáciu nedostatkov v ubytovacej časti je možno uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho penziónu alebo iného zodpovedného pracovníka, a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, úhrada zálohy za pobyt a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci penziónu alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť

3. Postup pri vybavovaní reklamácie
1. Stravovacie služby:

a) Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.

b) V prípade, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.

2. Ubytovacie služby:
Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, a to:

a) Výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.

b) Pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru v izbe pridelenej klientovi (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, porucha v príkone elektrickej energie a pod.), a ak prevádzkovateľ zariadenia nemôže klientovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie, a ak bude izba napriek týmto jej vadám poskytnutá klientovi, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.

c) Ak klient pri uplatňovaní reklamácie odovzdá pracovníkovi zariadenia písomný doklad o poskynutí služby alebo kúpe tovaru alebo tovar, ktorého vadu reklamuje, musí byť táto skutočnosť v zázname o reklamácii výslovne uvedená.

d) Zodpovedný pracovník, ktorý rozhoduje o reklamácii, je povinný vydať klientovi doklad o uplatnení reklamácie, spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácií nevyhovie na mieste a v celom rozsahu

4. Súčinnosť klienta pri vybavovaní reklamácie

Klient je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom penziónu prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

5. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023.

Prevádzkovateľ zariadenia Penzión Látky:

Anna Zaťková

Detvianska Huta 163
IČO: 50868519
DIČ: 1080404963
IČ DPH: SK1080404963

Penzión Látky
Látky č.111
985 45 Látky

Tel.: 0915 398 222

© Copyright 2022 Penzión Látky – All Rights Reserved. Design by Webstudio-JM